Tìm sheet có:

Latest Uploads
Title Category Subcategory
Let's Meet Jesus Christ Truyền Giảng Hội Chúng
CHỌN GIÊ-XU THÔI Truyền Giảng Đơn Ca Kêu Gọi
NGÀI ĐẾN TÌM CON Ngợi Khen Thờ Phượng Xin Chúa Hiện Diện
TÌM Ngợi Khen Thờ Phượng Tôn Cao Chúa
Ước Nguyện Cho Tình Yêu Biệt Lễ Ca Hôn Lễ
Giêxu Đau Thương Đắc Thắng Biệt Lễ Ca Thương Khó - Phục Sinh
I Cô-Rinh-Tô 13
Ở Mãi Cùng Con
Chứng Nhân Tình Yêu
Niềm Tin Đời Con
Về Nơi Thiên Quốc
Đồi Gô-Tha Xưa Biệt Lễ Ca Thương Khó - Phục Sinh
Ánh Sáng Phục Sinh Biệt Lễ Ca Thương Khó - Phục Sinh
Chúc Mừng Năm Mới Biệt Lễ Ca Xuân - Năm Mới
Hát Xuân Biệt Lễ Ca Xuân - Năm Mới
Ngài Là Mùa Xuân Biệt Lễ Ca Xuân - Năm Mới
Xin Chúa Ngự Nơi Đây Ngợi Khen Thờ Phượng Xin Chúa Hiện Diện
Với Lòng Cảm Tạ Ngợi Khen Cảm Tạ
Tại Nơi Ngài Gọi Con Ngợi Khen Thờ Phượng Tôn Cao Chúa
Nương Náu Trong Cha Ngợi Khen Thờ Phượng Tôn Cao Chúa