: Ca Ngợi Chúa Tôi 1962
: Triệu Thái Sơn
: Ngợi Khen Thờ Phượng
: Tôn Cao Chúa

Alternate Text
Hỡi Cứu Chúa, Cứu Chúa Jêsus tôi
Cất tiếng hát chúc tán Jêsus tôi
Ca không thôi, dâng lên trọn đời sống
Chúa tôi cao đẹp, không có ai so bằng
Tôi nói không nên lời.
Vì yêu thương tôi Jêsus đã xả thân
Tình yêu trần gian đâu có so kịp nào
Trời cao biển lớn, Jêsus yêu tôi hơn
Lòng tôi say sưa, ca khen Ngài không thôi
Nghe Nhạc
Thiên Hương