: Cao sang thay danh Giê-xu (What a beautiful name) 1313
: Ben Fielding, Brooke Ligertwood
: MS David Dong
: Ngợi Khen Thờ Phượng
: Tôn Cao Chúa

Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Lyrics:
Giê-xu chính Chúa danh xưng là Ngôi Lời
Hiệp nhất với Chúa Cha trên trời
Đầy dẫy khắp đất vinh quang trên muôn loài
Là Đấng Christ tỏa soi trong đời

Ôi danh Giê-xu tuyệt đẹp
Ôi danh Giê-xu tuyệt vời
Danh Giê-xu Christ hỡi Vua muôn đời
Ôi danh Giê-xu tuyệt đẹp
Điều chi ví sánh được cha
Ôi danh Giê-xu tuyệt vời
Chúng con hát khen Ngài

Vì Chúa muốn cứu muôn dân vô thiên đàng
Giê-xu lâm thế bỏ ngôi hiển vinh
Tình yêu thương thắng hơn bao tội nhơ nhớp
Chẳng thể tách còn xa rời Chúa

Ôi danh Giê-xu tuyệt đẹp
Ôi danh Giê-xu tuyệt vời
Danh Giê-xu Christ hỡi Vua muôn đời
Ôi danh Giê-xu tuyệt đẹp
Điều chỉ có thể vượt qua
Ôi danh Giê-xu tuyệt vời
Chúng con hát khen Ngài

Sự chết không giữ Ngài
Màn ngăn cách bị xé toang
Xiềng ma vương ác uế nín câm trước Ngài
Giờ đây thiêng đàng trỗi mừng
Ngợi khen danh Ngài hiển vinh
Phục sinh vinh quang chính Vừa Giê-xu

Kìa chẳng ai thắng Ngài
Kìa chẳng ai sánh ngang
Giờ cho đến mãi Chúa luôn cai trị
Nguyên nước thuộc Chúa trời
Vinh hiển thuộc Chúa thời
Nguyễn danh của Chúa trỗi hơn các vua

Ôi danh Giê-xu tuyệt đẹp
Ôi danh Giê-xu tuyệt vời
Danh Giê-xu Christ hỡi Vua muôn đời
Ôi danh Giê-xu tuyệt đẹp
Điều chỉ có thể vượt qua
Ôi danh Giê-xu tuyệt vời
Chúng con hát khen Ngài
Ôi danh Giê-xu tuyệt vời
Chúng con hát khen Ngài
Ôi danh Giê-xu tuyệt vời
Chúng con hát khen Ngài