: Cất Tiếng Ca Vang 1423
: Ngợi Khen Thờ Phượng
: Tôn Cao Chúa