: Cho Đến Mãi Mãi 13378
: Sean Goh
: Joshua Phạm
: Biệt Lễ Ca
: Thương Khó - Phục Sinh

Alternate Text
Điệu: Ballad

[A]Gai đâm thấu [D]buốt [E]nơi trán Giê- [A]su. Bao nhiêu rủa [D]sả chất [E]hết trên [A]Ngài. [A7 ]
Lằn roi chứng [D]minh [E]cho cả thế [F#m]giới [B7]. Ngài yêu con [D]đến nỗi [E]chết thay [A]con.
[A]Cha đã xóa [D]hết [E]tất cả lỗi [A]lầm. Giê-xu chết [D]thế công [E]lý đã [A]trọn. [A7 ]
Vì Ngài quá [D]yêu [E]bằng lòng hy [F#m]sinh. [B7]Nguyện xin Thánh [D]ý Chúa [E]Cha được [A]trọn.
[A]Tất cả ô [D]tội [E]huyết Cha xóa [A]rồi. Chính con được [D]chuộc bởi [E]ân điển [F#m]Chúa.
Cánh tay nhân [D]từ [E]Chúa ôm con [A]vào. Mắt con bây [D]giờ thấy [E]Chúa yêu [A]thương.
[A]Cho đến mãi [D]mãi [E]con sẽ ca [A]tụng. Bởi Huyết [D]Jesus con [E]mãi công [A]bình. [A7 ]
Ngài đã chết [D]thay [E]phục sinh vinh [A]quang. Là Vua vinh [D]hiển của [E]con trọn [A]đời.
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ngợi khen Jesus. (2 lần)
Gai đâm thấu buốt nơi trán Giê-su
Bao nhiêu rủa sả chất hết trên Ngài
Lằn roi chứng minh cho cả thế giới
Ngài yêu con đến nỗi chết thay con

Cha đã xóa hết tất cả lỗi lầm
Giê-su chết thế công lý đã trọn
Vì Ngài quá yêu bằng lòng hy sinh
Nguyện xin Thánh ý của Cha được trọn

Tất cả ô tội Huyết Cha xóa rồi
Chính con được chuộc bởi ân điển Chúa
Cánh tay nhân từ kéo ôm con vào
Mắt con bây giờ thấy Chúa yêu thương

Cho đến mãi mãi con sẽ ca tụng
Bởi Huyết Giê-su con mãi công bình
Ngài đã chết thay phục sinh vinh quang
Là Vua vinh hiển của con trọn đời

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Ha-lê-lu-gia! Ngợi khen Giê-su!