: Chúa Phục Sinh Hôm Nay 1987
: Biệt Lễ Ca
: Thương Khó - Phục Sinh