: Con chọn thuộc về Ngài 202
: Ngợi Khen Thờ Phượng
: Dâng Hiến - Đáp Ứng

Alternate Text
Ngài đã chuộc mua con cho Ngài.
Ngài đã xả thân vì chính con.
Ngài là Chúa của con. Con yêu Ngài suốt cả đời.
Ngài đã chuộc mua con cho Ngài. Đời sống của con xin dâng Ngài.
Hỡi Chúa dấu yêu, con không mong chi ngoài Ngài.
Đời con chỉ ước mong tôn vinh Ngài.
Jesus Đấng đã nếm bao ô nhục để đem con ra khỏi mê lầm.
Chúa của con, con yêu Ngài.
Đời sống của con xin dâng Ngài.
Nghe Nhạc
Nhạc cụ