: Con Đường Chúa Đi Qua 2545
: Nguyễn Duy Trung
: Biệt Lễ Ca
: Thương Khó - Phục Sinh