: Con Khao Khát Ngài 1443
: Samuel Thái
: Ngợi Khen Thờ Phượng
: Dâng Hiến - Đáp Ứng