: Con Khao Khát Ngài 2465
: Samuel Thái
: Ngợi Khen Thờ Phượng
: Dâng Hiến - Đáp Ứng