: Cùng Chúc Tôn Ngài 1376
: Ngợi Khen Thờ Phượng
: Tôn Cao Chúa