: Cùng Chúc Tôn Ngài 1119
: Ngợi Khen Thờ Phượng
: Tôn Cao Chúa