: Đồi Gô-Tha Xưa 1964
: Trương Lê Sơn
: Biệt Lễ Ca
: Thương Khó - Phục Sinh