: Dưới Bóng Thập Tự 2217
: Võ Quang Thịnh
: Biệt Lễ Ca
: Thương Khó - Phục Sinh