: Giê-Hô-Va Ni-Si 5103
: David Đông
: Sinh Võ
: Ngợi Khen Thờ Phượng
: Tôn Cao Chúa

Alternate Text
Hãy cất tiếng hát ngợi khen Chúa
Giê-hô-va Ni-si Ni-si
Chúa của mọi đắng thắng oai quyền
Ngài ban cho ta chiến thắng thế gian.

Nay ta luôn đắc thắng nghèo đói
Nay ta luôn đắc thắng bệnh tật
Nay ta luôn đắc thắng buồn chán
Từ nay chiến thắng thuộc về ta

ĐK:
A-men! A-men! A-men!
Cất tiếng hát khen danh Ngài
Trong danh Cha ta đắc thắng
Này chiến thắng thuộc về ta.
Nghe Nhạc
Thiên Ân Band