: Giê-xu Chúa Tình Yêu 2799
: Bùi Trung Nhơn
: Biệt Lễ Ca
: Thương Khó - Phục Sinh