: Giêxu Đau Thương Đắc Thắng 1377
: Ông Phước Thiện
: Biệt Lễ Ca
: Thương Khó - Phục Sinh