: Gô-gô-tha 3611
: Đặng Thái Nguyên
: Biệt Lễ Ca
: Thương Khó - Phục Sinh

Alternate Text
Alternate Text
[C] Hai bàn tay mang dấu [Dm] đinh
Lằn [Am] roi trên thân Chúa [G] tôi
Họ [F] đem thân Chúa đóng [Em] đinh trên cao
Đớn [Dm] đau nhưng Ngài vẫn lặng [G] câm

[C] Gô-Gô-Tha Chúa [Dm] đi
Thập tự [Am] xưa Chúa gánh thay [G] tôi
[F] ai Chúa tôi đã [Em] phó thân mình
[Dm] tội tôi, thân [G] Chúa đã nát tan [C] còn chi

[G] ai Chúa ôi mà Ngài đã giáng sinh
[F] ai Chúa ôi, mà thân [C] Ngài mang dấu đinh
[F] ai Chúa tôi, gục đầu trên thánh [G] giá kia
Đớn [F] đau, nhưng Ngài vẫn lặng [G] câm

Đời [C] Gô-Gô tháng năm xưa Chúa đã [Em] chết thay vì tôi
Đời [Am] Gô-Gô tháng năm xưa nhục [Em] huyết chúa tôi
Rồi [F] nhìn thấy Chúa họ [C] đóng đinh thân Ngài
Đớn [Dm] đau, nhưng Ngài vẫn lặng [G] câm

Tôi [Em] nhìn thấy chúa
Mọi [Am] người khinh che gục [C] đầu trên cao
Làn [F] roi Giê Su mang vì [G] tội lỗi
Chúa đã chết thay vì [C] tôi