: Hăng say cùng đi 171
: Ngợi Khen Thờ Phượng
: Dâng Hiến - Đáp Ứng

Alternate Text
Anh em ơi nghe tiếng Jesus gọi mời vào đời và cùng nhau tiến.
Anh em ơi hãy ngước mắt lên và nhìn mọi người còn đắm say đời.
Anh em ta vâng tiếng Ngài và cùng nhau bước theo Jesus.
Bao chông gai gian khó không màng.
Đồng lòng ta gắng sức Chúa ban.

Hăng say cùng đi, Chúa thêm năng lực Ngài cho ta từ đây.
Nay Jesus chính Chúa đi bên cạnh ta.
Đem bao người về cho Jesus ngay. Không còn do dự chi.