: Hát Khen Giê-Xu 2477
: Ngợi Khen Thờ Phượng
: Tôn Cao Chúa

Alternate Text
Nguyện xin Thiên ân của Chúa Trời
Sẽ ban cho dân Ngài mãi mãi
Nguyện mãi hát xướng chúc tôn Giê-xu
Hát khen Vua trên mọi vua
Hát vang, hát chúc tôn Giê-xu yêu dấu
Hát vang, mãi hát khen Giê-xu

Điệp Khúc
1. Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu...
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu....
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu...
Vui hát mừng Vua Giê-xu

2. Giê-xu Christ chân Chúa oai quyền
Giê-xu Christ cai quản muôn loài
Giê-xu Christ Vua thánh muôn đời
Vui hát mừng Vua Giê-xu