: Hãy Vỗ Tay Reo Mừng Vui 5690
: Werner Schroll
: Ngợi Khen Thờ Phượng
: Tôn Cao Chúa