: Mùa Xuân Ý Nghĩa 1918
: Nguyễn Đức Trọng
: Biệt Lễ Ca
: Xuân - Năm Mới