: Muôn thu không đổi thay 5014
: Công Tiếng
: Ngợi Khen Thờ Phượng
: Tôn Cao Chúa

Alternate Text
Dâng lên Giê -xu ngàn tiếng chúc tán, mọi suy tôn thuộc về Chúa muôn loài.
Vua trên muôn vua và Chúa các chúa, đầy quyền năng và rực rỡ vinh quang.
Giê -xu, Giê -xu, Ngài đã đắc thắng cõi chết và thế gian.
Giê -xu, Giê -xu, quyền thế bóng tối phải khuất phục trước Ngài.

Trời đất sẽ phải tiêu tan, nhưng Chúa vẫn mãi y nguyên, đến muôn thu không đổi thay, đến muôn thu không dời lay.
Kìa muôn muôn dân trên đất, cùng đến hát xướng chúc tán trước ngai cao sang quyền oai, mãi tôn vinh Danh Ngài thôi
"Giê -xu, Giê -xu, Giê - xu."