: Năng Quyền Thập Giá 137
: Nguyễn Chung
: Biệt Lễ Ca
: Thương Khó - Phục Sinh

Alternate Text
Tại Gô-gô-tha, tại thập tự giá.
Giê-xu đau đớn, huyết rơi cũng bởi vì ta.
Người người khinh chê, đồ đệ xa lánh,
Giê-xu khẩn thiết: "Cha ôi, sao bỏ con".

Vì sao Giê-xu treo mình tại trên thập giá khổ hình?
Vì cứu ta, Chúa mang thập hình đớn đau.
Quyền năng thập giá cao vời, để cứu rỗi hết mọi người.
Hầu hễ ai tin nhận được sống đời đời.

Cất tiếng hát ca chúc tôn Ngài,
Đấng đã chết thay chúng ta rồi.
Còn nữa đau, ưu tư khổ sầu.
Bóng tối đã tan biến hết rồi,
Quyền năng thập giá chí cao
Sẽ đưa ta đến bên Cha Thượng Thiên.