: Ngài Là Mùa Xuân 1995
: Linh Phương
: Biệt Lễ Ca
: Xuân - Năm Mới