: Ngợi Khen Cha - I Will Sing 1464
: Don Moen
: Lê Anh Đông
: Ngợi Khen Cảm Tạ

Alternate Text
Nhiều khi con cảm thấy
Cha yêu như ở nơi đâu rất xa chẳng gần bên con.
Dù con không đánh mất đức tin
nhưng khó cho con Chúa ôi
để lòng này nguyện cầu với Chúa.
Biết bao lần bối rối vì đâu, lòng này không sao gần Cha.
Nhờ Ngài ban cho quyền năng,
lòng được ngập tràn ân điển.

Trọn lòng con ngợi khen Cha
dù cho bao đau thương lo buồn.
Trọn đời con luôn luôn hát lên.
Ngợi khen Cha trọn lòng con.
Nguyện tôn cao danh Cha muôn đời.
Lời Ngài ban cho con vững tin. Ngợi khen Cha.

Nhiều khi con chẳng biết tương lai
Cha đã ban cho chính con thế nào Cha ôi
Thật con đây vẫn biết
Cha luôn vẫn luôn đưa dắt chăm lo bước con.
Cuôc đời con vâng theo ý Chúa.
Chúa ôi, Ngài thánh hóa lòng con
cuộc đời con đây thuộc Cha.
Nghe Nhạc
Nguyễn Hoàng Nam