: Nhiệm vụ chưa hoàn thành 753
: Keith Getty, Kristyn Getty, Ed Cash, Fionán de Barra
: Frank Houghton, Samuel Wesley
: Xuân Thu
: Ngợi Khen Thờ Phượng
: Dâng Hiến - Đáp Ứng