: Nhiệm vụ chưa hoàn thành 1033
: Keith Getty, Kristyn Getty, Ed Cash, Fionán de Barra
: Frank Houghton, Samuel Wesley
: Xuân Thu
: Ngợi Khen Thờ Phượng
: Dâng Hiến - Đáp Ứng

Nghe Nhạc
Y Thiếu Liêng Hót