: Nơi Con Thờ Phượng Chúa 757
: Markers Worship
: Oneway Radio
: Ngợi Khen Thờ Phượng
: Tôn Cao Chúa

Alternate Text
Chính lúc chúng con tôn thờ Ngài, cùng tôn vinh hát xướng ca danh Cha.
Chúa muốn thấy con tôn thờ Ngài bằng cả thân, hồn với luôn cuộc đời này.
Chúa muốn thấy ai tôn thờ Ngài, ngợi khen danh Chúa hết tâm linh này.
Ước muốn chúc tôn Cha từng ngày. Nguyện suốt muôn đời thiết tha thờ phượng Ngài.

Đứng ở nơi này vì do ân điển Cha yêu.
cúi xuống tôn thờ, Ngài ngự đây chốn thiêng liêng.
Con chẳng cần điều gì, chỉ muốn gần Ngài vì con khao khát chúc tán Cha.

Đứng ở nơi này vì do ân điển Cha yêu
cúi xuống tôn thờ, Ngài ngự đây chốn thiêng liêng.
Con chẳng cần điều gì, chỉ muốn gần Ngài vì con luôn muốn chúc tôn Ngài.