: Nương Náu Trong Cha 1344
: Ryu Soo Young
: Oneway Radio
: Ngợi Khen Thờ Phượng
: Tôn Cao Chúa

Alternate Text
Ngày đêm con nương náu trong Ngài, là Vua Giê-xu Chúa của lòng này.
Ngài luôn bên cạnh vẫn giữ gìn, bao khó khăn, phong ba vây kín.
Đừng sợ chi vì Chúa luôn gần, Ngài luôn dang tay cứu giúp mọi đàng.
Chẳng lo lắng, kinh khiếp, vì Cha vẫn nắm chặt tay con.

Cha chọn và gọi chính tên con cho con được làm con của Vua thánh ở trên Trời.
Con thuộc Ngài thôi, nương náu mãi nơi tay Chúa thôi.
Trong ngài ôi cao quý vinh thay khi con được Ngài xem là ngọc vô giá.
Ngài là Giê-xu Đấng luôn bên con và yêu con.