: Quỳ Nơi Chân Chúa 287
: Ngợi Khen Thờ Phượng
: Tôn Cao Chúa