: Quỳ Nơi Chân Chúa 184
: Ngợi Khen Thờ Phượng
: Tôn Cao Chúa