: Quyền năng sáng tạo 2004
: Ngợi Khen Thờ Phượng
: Dâng Hiến - Đáp Ứng

Alternate Text
Người thợ gốm với đất này, Chúa ơi con ở đây.
Ngài ôi con đã sẵn sàng, được tạo nên bởi Cha.
Thay đổi, làm nên mới chính tâm hồn con.
Ao ước đời con sống từng ngày nên giống Chúa.

Chúa con thợ gốm đây. Đất sét là con.
Chúa con nguyện hiến dâng lên cuộc đời trong tay Chúa.
Đấng ban cho sự sống đây, khiến con nên sạch trong.
Quyền năng sáng tạo thay! Nguyện dâng cả cuộc đời lên Cha!
Nghe Nhạc
Naux