: Suy Tôn Chúa Năng Quyền 1261
: Ngợi Khen Thờ Phượng
: Tôn Cao Chúa