: Suy Tôn Chúa Năng Quyền 950
: Ngợi Khen Thờ Phượng
: Tôn Cao Chúa