: Tại Nơi Ngài Gọi Con 898
: Markers Worship
: Oneway Radio
: Ngợi Khen Thờ Phượng
: Tôn Cao Chúa

Alternate Text
Thần Linh Cha chiếu soi lòng, tình yêu ôi sao nồng ấm
Ngài che chở suốt đường đời, và Ngài khiến an vui thảnh thơi.
Cuộc đời con thỏa lòng nơi Cha.

Tình yêu, chân lý soi rạng, tràn ngập nơi tâm hồn con.
Ngài che chở suốt đường đời, và Ngài khiến an vui thảnh thơi,
Cuộc đời con thỏa lòng nơi Cha.

Ngài gọi con nơi chốn ấy, Thờ phượng Cha vui thỏa bấy
Dù gặp gian lao khó nguy, luôn ngợi ca Chúa quyền uy

Ngài gọi con nơi chốn ấy, Thờ phượng Cha vui thỏa bấy
Dù gặp gian lao khó nguy con nguyện mãi ca ngợi Ngài.

Trọn đời quyết bước với Chúa, chính Ngài đường đi.
Quyết sống với Chúa chính Ngài nguồn sống.
Tại trong chốn đó, con nguyện chúc tôn (lòng ngợi tôn Cha)