: Thật Chúa đáng tôn quý 1434
: Lynn DeShazo
: Thiên Hân
: Ngợi Khen Thờ Phượng

Alternate Text
Lời 1:
Chúa cai trị trên muôn loài vạn vật, khắp thiên hà được dựng nên chính do quyền năng Chúa. Chúa ban sự sống cho mọi loài. Cùng nhau khiêm cung dâng tiếng hiển vinh thuộc Thiên Chúa.

Điệp khúc:
Thật Chúa đáng tôn quý, đáng ngợi khen. Vinh quang thuộc Chúa, Đấng Cứu Chuộc. Thật Chúa đáng tôn quý, đáng tụng ca. Muôn dân thờ kính uy danh Ngài. Ngài là Vua công bình, chí cao, mọi nơi tung hô danh Thánh Ngài. Cùng nhau ngân vang lời hát "Thật Chúa đáng tôn quý!"

Lời 2:
Đấng công bình rất nhân từ là Ngài. Các công việc Ngài vượt hơn hết trên mọi tri thức, Chúa năng quyền biến đổi lòng người. Mọi dân khiêm cung dâng tiếng hiển vinh thuộc Thiên Chúa.
Nghe Nhạc
Thiên Hân