: tin mừng được tiếp nhận 1009
: Ngợi Khen Thờ Phượng
: Tôn Cao Chúa