: tin mừng được tiếp nhận 1506
: Ngợi Khen Thờ Phượng
: Tôn Cao Chúa