: tin mừng được tiếp nhận 480
: Ngợi Khen Thờ Phượng
: Tôn Cao Chúa