: Tình Yêu Ấy 2553
: Markers Worship
: Oneway Radio
: Ngợi Khen Thờ Phượng
: Tôn Cao Chúa

Alternate Text
Giê-xu tình yêu vời cao con chúc tôn Ngài
Giê-xu ân điển diệu thay con chúc tôn Ngài
Tình yêu ấy, mãi không hề biến đổi
Mãi muôn đời chẳng rời
Tình yêu cao vời nơi Giê-xu.

Dẫu có dập nát Ngài không nỡ bẻ cây sậy,
Ánh sáng le lói Ngài không nỡ tắt ngọn đèn
Tình yêu ấy, mãi không hề biến đổi
Mãi muôn đời chẳng rời.
Tình yêu cao vời nơi Giê-xu… Tình Chúa

Ngài đã chết, cứu Chúa yêu con thật nhiều.
Bởi con Giê-xu sống lại rồi.
Và Cha sẽ trở lại cùng vinh quang đến tiếp rước con.
Điều biết chắc, dẫu sống, chết, hay thần quyền chốn thế gian hay trên từng trời,
sẽ không tách rời được tình yêu thương hằng muôn thu - Giê-xu.