: Tôn Cao Danh Giê-Xu 1610
: Ngợi Khen Thờ Phượng
: Tôn Cao Chúa