: Tôn Vinh Cha 487
: Ngợi Khen Thờ Phượng
: Tôn Cao Chúa