: Tôn Vinh Cha 1073
: Ngợi Khen Thờ Phượng
: Tôn Cao Chúa