: Vào Cửa Với Lời Cảm Tạ - 감사하며그문에들어가 1724
: Ngợi Khen Cảm Tạ