: Vinh Diệu Chiên Con 1257
: Ngợi Khen Thờ Phượng
: Tôn Cao Chúa