: Vinh Diệu Chiên Con 1018
: Ngợi Khen Thờ Phượng
: Tôn Cao Chúa