: Với Lòng Cảm Tạ 1562
: Markers Worship
: Oneway Radio
: Ngợi Khen Cảm Tạ

Alternate Text
Chúa Giê-hô-va mừng vui trong Ngài Mãi
Đến với Giê-hô-va lòng mãi vui mừng hát ca.
Chúa Đấng yêu thương Danh trên mọi danh luôn còn mãi
Ngài luôn dắt chăn dân sự Ngài. (x2)

Vào nơi cửa nhà Ngài, tụng ca Chúa mọi loài Lòng biết ơn thờ tôn Ngài mãi.
Ngợi khen Chúa trọn đời, Tán dương danh cao vời.
Tụng ca Giê-hô-va đời đời.

Toàn quyền trên mọi loài, lòng từ nhân đời đời là Vua chí ái.
Lòng thành tín nơi Cha chẳng rời, từ trước, muôn thu chẳng hề đổi thay…..
Vào nơi cửa nhà Ngài, tụng ca Chúa mọi loài Lòng biết ơn thờ tôn Ngài mãi.
Ngợi khen Chúa trọn đời, Tán dương danh cao vời. Tụng ca Giê-hô-va đời đời.