: Xin Cha Ban Thêm Dầu 1220
: Ngợi Khen Thờ Phượng
: Tôn Cao Chúa