: Xin Cha Ban Thêm Dầu 1532
: Ngợi Khen Thờ Phượng
: Tôn Cao Chúa