: Xin Phấn Hưng Việt Nam 1580
: Nguyễn Đình Thôn
: Ngợi Khen Thờ Phượng
: Xin Chúa Hiện Diện

Nghe Nhạc
Tuyết Mai