: Xin Phấn Hưng Việt Nam 1086
: Nguyễn Đình Thôn
: Ngợi Khen Thờ Phượng
: Xin Chúa Hiện Diện