: Xin Phấn Hưng Việt Nam 2012
: Nguyễn Đình Thôn
: Ngợi Khen Thờ Phượng
: Xin Chúa Hiện Diện

Nghe Nhạc
Tuyết Mai