Tìm sheet có:

Sáng tác của nhạc sĩ: Huỳnh Cao Hoạch
Title Category Subcategory
CÓ GIÊ-XU Ngợi Khen Thờ Phượng Dâng Hiến - Đáp Ứng
CON BIẾT ƠN CHA Biệt Lễ Ca Thương Khó - Phục Sinh
GÔGÔTHA - CON ĐƯỜNG GIAN NAN Biệt Lễ Ca Thương Khó - Phục Sinh
HÔ VANG DANH GIÊ-XU Ngợi Khen Thờ Phượng Tôn Cao Chúa
HƯƠNG XUÂN Biệt Lễ Ca Xuân - Năm Mới
XUÂN HỒNG Biệt Lễ Ca Xuân - Năm Mới