Tìm sheet có:

Sáng tác của nhạc sĩ: Trương Lê Sơn
Title Category Subcategory
Chứng Nhân Tình Yêu
Đồi Gô-Tha Xưa Biệt Lễ Ca Thương Khó - Phục Sinh
Đóng Đinh Chúa Thêm Một Lần Biệt Lễ Ca Thương Khó - Phục Sinh
Nhìn Vào Jesus
Niềm Tin Đời Con
Ở Mãi Cùng Con
Về Nơi Thiên Quốc